Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

I. CIASTECZKA / COOKIES
Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 
  2. cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach funkcjonalnych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.
Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez naszą stronę internetową.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem strony internetowej spotkania.zakopane.pl oraz administratorem danych osobowych rejestrujących konto oraz kontaktujących się na dane kontaktowe podane na stronie jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Makuszyńskiego 15 b, posiadający NIP: 736-163-51-08, dalej: my.

Celem witryny internetowej spotkania.zakopane.pl jest informowanie Was o aktualnej działalności Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim, w tym podejmowanych przez nas inicjatywach edukacyjnych, sportowych , kulturalnych oraz społecznych, promowanie wiedzy o przyrodzie i turystyce tatrzańskiej oraz dostarczanie aktualnych wiadomości z ww zakresu działalności Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim.

Realizacja tak zakreślonego zadania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób zainteresowanych, czyli wykonywania na tych danych pewnych operacji w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie. W ramach stron internetowych mocgor.pl, spotkania.zakopane.pl, akademia-gorska.pl, tatrafestbieg.pl przetwarzamy dane osobowe osób rejestrujących konto w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności serwisów, w tym wysłanie elektronicznych wniosków o załatwienie sprawy czy zapisanie się na wolontariat. Oprócz tego za pośrednictwem serwisu nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przeglądających jej treść.

Jednakże w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z pracownikami Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim w niniejszym dokumencie opisano również zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane są lub mogą być przetwarzane, a zostały nam podane do informacji w ramach kierowanych do nas zapytań w formie telefonicznej lub e-mailowej na dane kontaktowe wymienione na stronie.

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy według następującego porządku:

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych
udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, podjęcie dalszych działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się 5 lat od momentu wpłynięcia korespondencji.

Podanie niektórych danych osobowych stanowi warunek zawarcia z nami umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia ww. celów. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub osiągnięcie innych celów przetwarzania.

2. Odbiorcy danych osobowych
Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy, którzy zajmują się obsługą sklepu internetowego i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Każdemu pracownikowi zaangażowanemu w wykonanie projektu wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań. W takim przypadku udostępnienie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia, w których zobowiązujemy naszych współpracowników do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonym do przetwarzania danym osobowym. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom rejestrującym konto lub kontaktującym się z nami na podane na stronie dane kontaktowe przysługują następujące uprawnienia:

5. Bezpieczeństwo danych osobowych
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rejestracja konta internetowego, a także kontaktowanie się z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie lub w klauzulach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.
Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzi w życie. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, a zarejestrowały konto na naszej stronie, będą przez nas bieżąco informowane o zmianach w zakresie reguł przetwarzania ich danych osobowych drogą elektroniczną.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).
Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować na adres: biuro@spotkania.zakopane.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Makuszyńskiego 15 b, 34-500 Zakopane. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych. W tych samych celach mogą się Państwo kontaktować także z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: biuro@mocgor.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim z siedzibą w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 15 b, e- mail: biuro@spotkania.zakopane.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: biuro@mocgor.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych funkcjonariuszy Straży Parku na podstawie art. 108 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) to jest w celu wypełniania zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa),
b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.